Clients and Solutions

新闻排行

[求助] 跪求高人领导变量调用不成功的问题

2016-12-02 03:32

本帖最后由 哎呀呀呀啊 于 2015-9-13 16:20 编辑

file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\356101925\QQ\WinTemp\RichOle\MNKOPZVQ_%XRJ93C6)O8D_X.png
这个分类信息的列表也展示,调用数据不成功,跪求高人帮我看看是哪里出了问题,所调用的字段绝对正确的,在主题页,跟发帖页同一字段的变量调用都是畸形的,为啥就是列表出错?

<div class="tl">
<div class="th">
  <table cellspacing="0" cellpadding="0">
   <tr>
    <th width="270">主题</th>
    <td width="170">职位名称</td>
    <td>应聘人数</td>
    <td>薪资水平</td>
    <td>工作时光</td>
    <td>工作教训</td>
    <td>发布时间</td>
   </tr>,她首先感谢了全校师生、家长及社会各界人士;
  </table>
</div>
<div class="bm_c">
  <table cellspacing="0" cellpadding="0">
   [loop]<tbody>,这里有海内首家飞机餐厅堪称样本的是光谷步;
   <tr>
    <th class="common" width="270">
                {modcheck}
                <a href="{subject_url}" class="xst">{subject}</a>
            {attachment}
        </th>
    <td width="170">{zp_zwname_28_value}</td>
    <td>{zp_zpcount_28_value}</td>
    <td>{zp_gzmoney_28_value}</td>
    <td>{zp_gzsj_value}</td>
    <td>{zp_gzyears_28_value}</td>
    <td>{dateline}</td>
   </tr>
   </tbody>[/loop]
  </table>
</div>
</div>


Technical Support

网站统计